4:27
Đã đăng 22 Tháng 2 2014
10 Verbs Followed by Gerunds

10 Verbs Followed by Gerunds

hoặc
продолжительность: 4:27
Posted on 22 Tháng 2 2014
Mô tả
In this video Alex will introduce you 10 common verbs after which you must use Gerund
рубрики:
EngVid
Từ được đề xuất
to argue - biện hộ
to avoid - bãi bỏ
boring - bực dọc
change - biến chuyển
to click - bị đánh đập
common - chung
to complete - không chê được
to consider - đắn đo
correct - không sai
to desire - khẩn cầu
to detest - ghét
to discuss - bàn cải
to dislike - gớm
to dread - kinh sợ
to enjoy - ham
an explanation - cắt nghỉa
expression - cách biểu lộ
to finish - kết cuộc
to follow - theo
gym - phòng thể dục
hate - ghét
to interrupt - chận lại
to jog - đẩy nhẹ
to leave - ly khai
to miss - hỏng
a noun - danh từ
an option - quyền tự do chọn lựa
recently - mới đây
to remember - nhớ lại
shape - khuôn
similar - như nhau
to travel - đi du hàng
to watch - coi chừng
a wedding - hôn lể
worth - có phẩm cách

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип