0:52
Đã đăng 16 Tháng 12 2010
‘Fat loss lifestyle’ body transformation program

‘Fat loss lifestyle’ body transformation program

hoặc
продолжительность: 0:52
Posted on 16 Tháng 12 2010
Mô tả
Bodybuilder Darin Steen is actively promoting his 12-week fat burning program. With the help of this program (according to him) you can simply get rid of excess weight, as simply as the ball disappears in his hands. He is not only a coach, but also a magician!
Từ được đề xuất
to disappear - biến mất
exercise - bài tập
fat - chổ thịt mỡ
to gain - có lợi ích
an inventor - người bày ra
a loss - bị lúng túng
muscle - gân
precise - câu nệ
radically - hoàn toàn
a transformation - chùm tóc giả
a trick - lường gạt
a waistline - vòng eo

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English