3 tricks for learning English
(part 1)

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 29 Tháng 1 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 13 giây.
Mô tả
James suggests making learning English more fun, so he suggests you to try three amusing ways that will help you learn English. In this video, he will talk about the hat game, which will allow you to learn the vocabulary of English in an interesting way
Từ được đề xuất
to challenge - gọi người đứng lại
to collect - gom góp
hockey - đánh banh bằng gậy
philosophy - nghị luận
practice - âm mưu
a prop - cọc để chống
a variation - sự biến đổi