3 tricks for learning English
(part 2)

bộ sưu tập: EngVid
Сложность:
Đã đăng 5 Tháng 2 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 38 giây.
Mô tả
James suggests making learning English more fun, so he suggests you to try three amusing ways that will help you learn English. In this part of the lesson we will talk about a game with the epic name - "generator of random sentences". In fact, the game is nothing complicated, you'll definitely like it, also with its help you can practice building sentences in English.
Từ được đề xuất
an adjective - không đứng một mình
complicated - phức tạp thêm
to develop - biểu lộ
to generate - sanh ra
a generator - nguyên âm
to notice - chú ý đến
purpose - điều dự định
random - ngẫu nhiên
randomly - ngẫu nhiên
a trick - lường gạt
a verb - động từ