5:55
Đã đăng 31 Tháng 5 2014
5 Nouns to Sound Smart

5 Nouns to Sound Smart

hoặc
продолжительность: 5:55
Posted on 31 Tháng 5 2014
Mô tả
In addition to the video "5 Adjectives to Sound Smart" Alex has released this video, which will tell you about 5 nouns that will allow you to write essays correctly and more.
рубрики:
EngVid
Từ được đề xuất
advanced - được thăng chức
alike - như nhau
basically - thuộc về diêm cơ
a bedlam - nhà thương
bold - bạo dạng
bonus - tiền thưởng
chaos - không thứ tự
a citizen - công dân
a comparison - sự so sánh
a contrast - đối chiếu
conversation - cuộc nói chuyện
courage - không nản lòng
dinner - bửa cơm chánh
disorder - không có thứ tự
disorderly - bừa bải
to escape - chảy ra
an essay - sự thử
to excite - làm phấn khởi
formal - chánh thức
a gall - bọt pha lê
high-level - kiến thức rộng
to juxtapose - để cạnh nhau
a juxtaposition - sự đặt cạnh nhau
a manifestation - cuộc biểu tình
a mob - bọn bất lương
a nerve - gân
a noun - danh từ
to offend - làm gương xấu
protest - sự chống lại
a quagmire - bãi lầy
a rabble - bọn người hèn hạ
to rouse - gây ra
specifically - đặc biệt
to stick - dán dính

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип