4:3
Đã đăng 15 Tháng 2 2014
Angkor Wat
(part four)

Angkor Wat
(part four)

hoặc
продолжительность: 4:3
опубликовано 15 Tháng 2 2014
Mô tả
We would like to offer you a video from the series "Ancient megastructures", from which you are going to learn about the grandiose temple complex Angkor Wat located in Cambodia. This temple was dedicated to the Hindu deity called Vishnu, and it is the largest religious structure in the world.
Từ được đề xuất
an abundance - nhiều lắm
advantage - hưởng lợi ích
to bid - sự bỏ thầu
a blessing - ăn uống no say
a burial - mai táng
to bury - chôn
a chamber - gian buồng
to contend - cải cọ
a cord - dây
a core - trung tâm
deep - sâu
a dike - đê
a drop - giọt
drought - khô khan
dry - giếng cạn
to ensure - bền vững
essentially - cần thiết
to float - làm ngập lụt
flood - nước ngập
foundation - nền tảng
to harness - làm cho máy chạy
havoc - phá hủy
heaven - bầu trời
impact - sự chạm
a monsoon - gió mùa
an offering - vật tặng
a pattern - khuôn
a peak - chỏm
a powder - bụi
to prevent - có thể tránh
a rainfall - sự mưa xuống
to represent - chú ý
sacred - bất khả xâm phạm
a sandbox - hộp đựng cát
a sapphire - xa phia
to settle - chiếm làm thuộc địa
a shaft - thân cây
to signify - biểu hiệu
soil - chổ bùn lầy
solution - cách giải quyết
to stack - chất thành đống
to store - cất vào kho
subterranean - bí mật
to surge - lướt trên sóng
to sustain - chấp nhận
to uproot - bứng rể
to vary - hay thay đổi
virtual - có thật
waterlogged - đất bị nước ngập
to withstand - chống cự
to wreak - làm cho hả