1:10
Đã đăng 10 Tháng 9 2018
Arnold: What will happen to you in the microwave?

Arnold: What will happen to you in the microwave?

hoặc
продолжительность: 1:10
Posted on 10 Tháng 9 2018
Mô tả
Знакомьтесь, это Арнольд. В каждом из мультфильмов он становится объектом эксперимента, призванного продемонстрировать какое-нибудь физическое явление. В этом коротком ролике Арнольд покажет, что будет, если оказаться внутри микроволновой печи.
Từ được đề xuất
at first - lúc đầu
at some point - tại một số điểm
to burn - cháy
to cook - chín
to curdle - đắc lại
dangerous - có hại
dry off - lau khô
for sure - chắc chắn
from the inside out - từ trong ra ngoài
to happen - đến
heat up - đun nóng
internal - trong thâm tâm
literally - theo nghĩa đen
painful - khó chịu
to press - đem in
quickly - mau
to receive - chứa vật gì
safe - an toàn
skin - da
suddenly - đột ngột
to turn - xoay
warm up - đun cho nóng
wet - ẩm