3:57
Đã đăng 28 Tháng 5 2016
Marty Meets his Father
(Back to the Future)

Marty Meets his Father
(Back to the Future)

hoặc
продолжительность: 3:57
Posted on 28 Tháng 5 2016
Mô tả
"Back to the Future" is a fantastic film about time travel, describing the alternative realities of the small American town, Hill Valley. The first film was released in 1985 in the cinemas of the United States and Canada.
рубрики:
Back to the Future
Từ được đề xuất
actually - bây giờ
to bring - dẩn dắt
clean up - chùi sạch
to figure - tượng trưng
gullible - dể tin
hand in - trao đưa
handwriting - chữ viết bằng tay
to happen - đến
kick out - đá ra
life preserver - đồ cứu cấp
a mayor - thị trưởng
one day - một ngày
to order - cho toa
a pal - bạn
powerful - ảnh hưởng
push around - đẩy xung quanh
to realize - hiểu rỏ việc gì
respect - mối quan hệ
run for - chạy vì
a shoe - giày
sleep in - ngủ trong
slop house - slop house
to spend - tiêu
stand tall - đứng cao
to sweep - cạo ống khói
a tab - nhản hiệu trên hàng hóa
to untie - mở dây buộc
wait and see - chờ và xem
walk over - đi mệt mỏi

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English