Barack Obama’s speech after winning elections
(part two)

bộ sưu tập: Barack Obama, Chính trị
Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 11 2010
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 9 Phút. 19 giây.
Mô tả
This is part two of Barack Obama's speech in Chicago. He talked about the history of America and about its problems as well as global problems.

Part one
Từ được đề xuất
a beacon - hải tiêu
to conquer - chế ngự
enduring - bền
a mortgage - quyền để áp
a peril - mối nguy hiểm
to reaffirm - quả quyết lại
to reclaim - cải quá
a setback - sự chậm lại
to strain - cố gắng
to summon - đòi ra hầu tòa
threat - sự hăm dọa
to thrive - lớn lên