Unbidden guests
(A Beautiful Mind)

bộ sưu tập: A Beautiful Mind
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 4 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 6 Phút. 39 giây.
Mô tả
During the guest lecture of Professor Nash there is a group of people who take him away in an unknown direction.
Từ được đề xuất
to betray - bội nghỉa
a restraint - sự giam cầm
to reveal - phát giác
a slate - bảng đá của học trò
to steady - làm cho vững chắc
unlikely - có lẽ