Binka in the Jungle

bộ sưu tập: Binka
Сложность:
Đã đăng 21 Tháng 11 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 53 giây.
Mô tả
Escaping the bullish cat Spit, Binka ended up in the real jungle.
Từ được đề xuất
a clearing - khoảng ở giửa
a fence - đánh kiếm
to lose - thua
practice - làm một nghề