1:18
Đã đăng 1 Tháng 12 2017
Joseph Stiglitz discusses bitcoin

Joseph Stiglitz discusses bitcoin

hoặc
продолжительность: 1:18
Posted on 1 Tháng 12 2017
Mô tả
A well-known economist, Nobel laureate Joseph Stiglitz in an interview with the television channel Bloomberg talks about the political risks that can lead to the collapse of the most popular cryptocurrency - Bitcoin.
рубрики:
Chính trị
Từ được đề xuất
bitcoin - bitcoin
a bubble - bọt nước
circumvention - sự đánh lừa
clamp down - kiểm soát chặt chẽ
to collapse - đổ
currency - đồn tin
digital - kỹ thuật số
economy - cần kiệm
exciting - hăng hái
expectation - trông mong
function - cơ năng
go back - trở lại
it seems to me - có vẻ như với tôi
a medium - trung gian
medium of exchange - phương tiện trao đổi
to outlaw - ngoài vòng pháp luật
oversight - điều vô ý
point out - chỉ ra
potential - điện thế
to regulate - chỉnh đốn
successful - có kết quả
transaction - công việc mua bán
value - đánh giá
viable - dể đi lại

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English