Medallion
(Black Knight)

bộ sưu tập: Black Knight
Сложность:
Đã đăng 18 Tháng 9 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 29 giây.
Mô tả
"Black Knight" is an American comedy about time travel. In this scene, Jamal Walker learns that he is the chosen envoy to help the queen return the throne.
Từ được đề xuất
to calm - làm cho bớt đau
a chamber - gian buồng
a cousin - anh em họ
cover - bao thư
damn - chê
to dare - dám
deposed - đặc vật gì xuống
drawers - ngăn kéo
eh - eh
an execution - chấp hành
to frighten - hoảng sợ
gear - dây curoa
a manhole - cửa cống
a messenger - người báo tin
to notice - chú ý đến
spirit - lòng can đãm
to warn - cho hay
a welcome - sự hoan nghinh