1:43
Đã đăng 9 Tháng 3 2015
A Report on Progress
(The Business of English)

A Report on Progress
(The Business of English)

hoặc
продолжительность: 1:43
Posted on 9 Tháng 3 2015
Mô tả
In this episode of "The Business of English" we will see how to make a progress report, as well as talk about problems and ways to solve them.
Từ được đề xuất
a delay - ngăn trở
an estimate - định giá
a feasibility - có lẻ đúng
to identify - khám phá
an issue - vấn đề
to manage - trông nom
an outcome - chung cuộc
to outline - châu vi
to progress - đi kinh lý
to report - báo cáo
a schedule - bản kê khai