2:34
Đã đăng 9 Tháng 3 2014
Words to replace “but”

Words to replace “but”

hoặc
продолжительность: 2:34
Posted on 9 Tháng 3 2014
Mô tả
In this lesson, you will learn about with what words you can replace "but" and make your speech and writing diverse.
рубрики:
Từ được đề xuất
basically - thuộc về diêm cơ
below - dưới
careful - cẩn thận
color - đỏ mặt
a comma - dấu phẩy
a conjunction - sự giao hội
to connect - chấp nối
an example - thí dụ
fish - cá
to follow - theo
to leave - ly khai
a lesson - bài giảng
middle - trung tâm
negative - âm bản
a placement - chổ làm
pronunciation - cách đọc
to remember - nhớ lại
to replace - đặt lại chổ củ
a sentence - câu văn
sexy - khỏa thân
to smell - cảm thấy
a start - buổi đầu
teeth - răng
a tongue - cái lưỡi
writing - hiện ra

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English