Does Santa really exist?

bộ sưu tập: Năm mới
Сложность:
Đã đăng 25 Tháng 12 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 53 giây.
Mô tả
Do you believe in Father Christmas? And Santa Claus? And have you ever thought of how winter holiday heroes manage to cope with so much work in such a tiny period of time? If you are a fan of statistics and you do want some proof, watch this video to learn about Santa's secrets.
Từ được đề xuất
an algorithm - toán đại số
all by oneself - tất cả bởi chính mình
to climb - leo
to create - gây nên
deadly - cực độ
to deliver - con đường dẩn đến
impossible - khó làm được
impressive - cãm động
in order to - để mà
journey - chặng đường đi
literally - theo nghĩa đen
to mind - chú ý
to pass - qua
regift - sự hối hận
a rip - chổ rách
science - học thức
to seem - hình như
similar - như nhau
soot - bồ hóng
space - không gian
a text - bản văn
to transform - biến chất
unless - nếu không
worldwide - có kinh nghiệm