1:53
Đã đăng 25 Tháng 12 2017
Does Santa really exist?

Does Santa really exist?

hoặc
продолжительность: 1:53
Posted on 25 Tháng 12 2017
Mô tả
Do you believe in Father Christmas? And Santa Claus? And have you ever thought of how winter holiday heroes manage to cope with so much work in such a tiny period of time? If you are a fan of statistics and you do want some proof, watch this video to learn about Santa's secrets.
Từ được đề xuất
an algorithm - toán đại số
all by oneself - tất cả bởi chính mình
to climb - leo
to create - gây nên
deadly - cực độ
to deliver - con đường dẩn đến
impossible - khó làm được
impressive - cãm động
in order to - để mà
journey - chặng đường đi
literally - theo nghĩa đen
to mind - chú ý
to pass - qua
regift - sự hối hận
a rip - chổ rách
science - học thức
to seem - hình như
similar - như nhau
soot - bồ hóng
space - không gian
a text - bản văn
to transform - biến chất
unless - nếu không
worldwide - có kinh nghiệm

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип