When your boyfriend checks out another girl

bộ sưu tập: Tình huống đời sống
Сложность:
Đã đăng 17 Tháng 4 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 58 giây.
Mô tả
This is a humorous video about what happens when one of the partners in a relationship gazes at where they shouldn't.
Từ được đề xuất
check out - đang trả phòng
clothes - chỉ chung áo quần
cool - chổ mát mẻ
cute - tinh khôn
exact same - hoàn toàn giống nhau
fine - cao quý
a girlfriend - bạn gái
harmless - bình an vô sự
I got it - Tôi đạt được rồi
a label - miếng giấy
mad - điên
an outfit - đại đội
pants - quần