3:15
Đã đăng 23 Tháng 12 2017
What is London like at Christmas?

What is London like at Christmas?

hoặc
продолжительность: 3:15
Posted on 23 Tháng 12 2017
Mô tả
Lucy is an English teacher from the United Kingdom. And also she is just a cheerful, beautiful girl. But today Lucy is not going to either talk about grammar rules or explain some interesting vocabulary. Today she is going to show you what London looks like during the Christmas season, and also will tell you what she likes doing in this period. And how do you spend your pre-holiday time?
Từ được đề xuất
all year round - quanh năm
amazing - kinh ngạc
atmosphere - bầu khí quyển
busy - bận rộn
come along - đi cùng
to compete - tranh đua
crazy - gàn
to forget - quên
to gather - góp
a gift - món quà
have something to offer - có một cái gì đó để cung cấp
to head - cắt ngọn cây
impressive - cãm động
inspiration - hút không khí
loved one - người thân yêu
lovely - kiêu sa
luxury - đồ xa xí
a market - chợ
a performer - người thi hành
to spend - tiêu
a spot - nơi
take a step back - lùi lại một bước
to visit - sự đi thăm
window shopping - đi ngó vòng vòng

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип