2:48
Đã đăng 18 Tháng 11 2014
Climate change on Earth

Climate change on Earth

hoặc
продолжительность: 2:48
Posted on 18 Tháng 11 2014
Mô tả
This is an educational video explaining the causes of climate change on our planet in simple terms.
Từ được đề xuất
coastal - thuộc về bờ biển
a fossil - vật hóa thạch
impact - sự chạm
a sediment - cặn bả
stuck - dán dính
to thrive - lớn lên