3:21
Đã đăng 23 Tháng 6 2013
Indoor clouds

Indoor clouds

hoặc
продолжительность: 3:21
Posted on 23 Tháng 6 2013
Mô tả
Dutch artist Berndnaut Smilde invented a method to create a cloud in a room thanks to thorough regulation of humidity, temperature and lighting.
Từ được đề xuất
apart - cách nhau
inspiration - hút không khí
moist - ẩm
to pour - đổ vào
to provide - cho
to recreate - giải trí
therefore - vì lẻ ấy
wet - ẩm