3:16
Đã đăng 21 Tháng 8 2015
Codes

Codes

hoặc
продолжительность: 3:16
Posted on 21 Tháng 8 2015
Mô tả
Take a mass of water — and you will have a sea. Take a lot of seas — and you will have oceans. Everything has its own code. This code is called life.
Từ được đề xuất
a bullet - đạn
a cell - pin
a code - bộ luật
destruction - phá hoại
to disable - hết chạy được
to echo - bắt chước
an enemy - bên địch
a facility - dể dàng
to govern - cai trị
a host - bánh thánh
to infect - làm hư
to infiltrate - làm thấm vào
itself - chinh no
nuclear - nguyên tử
to operate - chạy
order - ngay
perpetually - vĩnh viễn
a start - buổi đầu
a warfare - chiến tranh

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English