4:54
Đã đăng 10 Tháng 10 2014
Coffee and Cigarettes: Somewhere in California
(part 1)

Coffee and Cigarettes: Somewhere in California
(part 1)

hoặc
продолжительность: 4:54
Posted on 10 Tháng 10 2014
Mô tả
The episode was shot in 1993. Musicians Iggy Pop and Tom Waits, playing themselves, meet at a bar and smoke a cigarette to celebrate that they quit smoking while talking about music and local bars.
рубрики:
Cà phê và thuốc lá
Từ được đề xuất
alright - bằng lòng
bang - báng
boy - con trai
to deliver - con đường dẩn đến
a forties - thứ bốn mươi
generation - sự sanh ra
hey - Chào
humanity - loài người
to inhale - hít vào
to order - cho toa
to overlap - đè khớp nhau
a pacifier - người bình định
a pileup - chồng chất
to quit - ly khai
a regard - sự chú ý
a sucker - bít tông của ống bơm
a willpower - ý chí

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип