0:50
Đã đăng 6 Tháng 7 2014
How to Pay a Compliment

How to Pay a Compliment

hoặc
продолжительность: 0:50
Posted on 6 Tháng 7 2014
Mô tả
From this video, you will learn how you can pay a compliment to someone and how to respond to a compliment, if it was made to you.
Từ được đề xuất
to appreciate - biết rỏ
to clinch - kết liểu
to cut - bớt
a deal - cây tùng
fashionable - đúng mốt
to flatter - nịnh hót
to flattered - nịnh hót
modest - khiêm nhượng
to notice - chú ý đến
an outfit - đại đội
a perfume - hương thơm
polite - có học thức
to wear - dùng

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English