1:44
Đã đăng 25 Tháng 11 2010
How to Design a Cross Stitch Pattern

How to Design a Cross Stitch Pattern

hoặc
продолжительность: 1:44
Posted on 25 Tháng 11 2010
Mô tả
Vicki talks about how to make a pattern for embroidery using grid paper, if you have a picture with a sample. Of course, by this method you can make only a very simple scheme, but for this you do not need a computer and you can teach this method even your grandmother!
рубрики:
Thêu, Master classes
Từ được đề xuất
a circle - bao vây
come through - đi xuyên qua
cross stitching - khâu chéo
to draw - lôi ra
a drawing - lôi
to fill - sự bằng lòng
grid paper - giấy lưới
an outline - châu vi
a pane - bức tường
a pattern - khuôn
possibly - có thể
a segment - hình phân
a source - nguyên nhân
a stitch - mũi đan thêu
a straight - ngay
to trace - đồ lại bức vẻ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип