Dialogue about a Birthday Present

Сложность:
Đã đăng 19 Tháng 5 2016
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 0 Phút. 59 giây.
Mô tả
Lucy asks Felipe for help with the gift for her father's birthday.
Từ được đề xuất
a birthday - ngày sinh nhật
to buy - mua
to choose - chọn
computer - máy điện toán
difference - bất đồng
favorite - được thích
game - cuộc cạnh kỷ
to give - cho
hard - siêng năng
idea - cãm nghĩ
to like - có thiện cảm
modern - mới
to notice - chú ý đến
an option - quyền tự do chọn lựa
that depends - mà phụ thuộc
true - không bằng phẳng
video game console - bảng điều khiển trò chơi video