1:48
Đã đăng 2 Tháng 7 2017
5 Ways of Saying ‘if’

5 Ways of Saying ‘if’

hoặc
продолжительность: 1:48
Posted on 2 Tháng 7 2017
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds and give examples how to express the condition without using the word "if"
Dan's lesson on "unless"
Từ được đề xuất
a lot - rất nhiều
as long as - miễn là
conversation - cuộc nói chuyện
definitely - chỉ sự định rỏ
except if - ngoại trừ nếu
extremely - trường hợp đặc biệt
find out - đoán ra
formal - chánh thức
get going - đi thôi
here we go - Bắt đầu nhé!
holiday - ngày lể
hot - cay
look at - chú ý
make it - làm cho nó
to mean - nghĩa là
mind - chú ý
mostly - hơn hết
on the clock - trên đồng hồ
on the condition that - với điều kiện
previous - hành động gấp
providing - sự cung cấp
to remind - nhắc lại
a sentence - câu văn
somewhere - ở nơi nào
to sunbathe - phơi nắng
a tan - vỏ cây
unhappy - buồn rầu
a version - dịch ra tiếng ngoại quốc