2:4
Đã đăng 11 Tháng 7 2019
Narrative Tenses

Narrative Tenses

hoặc
продолжительность: 2:4
Posted on 11 Tháng 7 2019
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to show us in 90 seconds how to use narrative tenses by telling a story from his childhood.
Từ được đề xuất
to bash - đánh vào
bedside table - bàn cạnh giường ngủ
complete - đầy đủ
to describe - miêu tả
exactly - chính xác
focus on - tập trung vào
get off - thoát khỏi
here we go - Bắt đầu nhé!
in progress - trong tiến trình
interrupted - chận lại
jump off - chỗ bắt đầu cuộc tấn công
make a difference - tạo nên sự khác biệt
to mean - nghĩa là
narrative - bài ký thuật
a scar - cá anh vũ
sign off - ký tắt
tense - tiếng nghẹn ngào
try and - thử và
you see - bạn thấy