3:17
Đã đăng 16 Tháng 1 2018
State verbs in the continuous form

State verbs in the continuous form

hoặc
продолжительность: 3:17
Posted on 16 Tháng 1 2018
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will tell how, when and why the state verbs can be used in the continuous form.
Từ được đề xuất
accidentally - phụ thuộc
to act - cư xử
to annoy - làm trái ý
awkward - khó chịu
bend the rules - lách luật
case - khi
certain - chắc chắn
to concern - liên can đến
to consider - đắn đo
deliberately - cân hắn
direct - dòng điện một chiều
energetic - mạnh
for the purposes of - cho các mục đích của
go crazy with - phát điên
to interrupt - chận lại
irritation - kích thích
never ever - chưa bao giờ
to offend - làm gương xấu
one or another - cái kia
polite - có học thức
possession - quyền chiếm hửu
to quit - ly khai
repeated - đọc thuộc lòng
self-five - tự năm
sensory - cảm giác
so-called - vì thế
sometimes - đôi khi
such as - thế đó
temporarily - thuộc về tài sản giáo hội
tentative - căn cứ vào thực nghiệm
usually - thông thường
weigh on someone's mind - cân nhắc tâm trí của ai đó