2:30
Đã đăng 3 Tháng 3 2018
Subject-Verb Agreement
(part 1)

Subject-Verb Agreement
(part 1)

hoặc
продолжительность: 2:30
опубликовано 3 Tháng 3 2018
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will quickly and clearly explain the subject-verb agreement in the cases when the singular and plural forms of the noun coincide, and when uncountable nouns, collective nouns or adjectives are used instead of usual nouns in a sentence.
Từ được đề xuất
an adjective - không đứng một mình
agreement - đồng ý
around the world - vòng quanh thế giới
because of - vì việv gì
careful - cẩn thận
to change - đổi
collective noun - danh từ tập thể
to describe - miêu tả
despite - khinh rẻ
difficult - khó
especially - riêng đặc biệt
exactly the same - giống hệt nhau
extinction - sự tô vô
fantastic - dị thường
to forget - quên
glasses - cái lúp
to happen - đến
hit it - đánh nó
a learner - học giỏi
make a mistake - làm lổi việc gì
to mean - nghĩa là
an object - cứu cánh
an officer - công chức
plural - chỉ số nhiều
to report - báo cáo
a subject - công dân
trousers - quần cụt
uncountable - không thể đếm được