Subject-Verb Agreement
(part 2)

bộ sưu tập: Tiếng anh với BBC
Сложность:
Đã đăng 14 Tháng 4 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 4 Phút. 1 giây.
Mô tả
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will quickly and clearly explain the subject-verb agreement in the cases when the singular and plural forms of the noun coincide, and when uncountable nouns, collective nouns or adjectives are used instead of usual nouns in a sentence.

Part 1
Từ được đề xuất
according to - đống ý vấn đề
a bit - chổ kẹp
careful - cẩn thận
to consider - đắn đo
to depend - lòng thòng
despite - khinh rẻ
difference - bất đồng
difficult - khó
to disagree - bất mản
in talks - trong cuộc nói chuyện
mad - điên
make sure - bảo đảm
quantity - đa số
to represent - chú ý
to review - duyệt binh
rule - điều lệ
undercover - không bao lại
unfortunately - không may
unlike - khác
worth - có phẩm cách