1:40
Đã đăng 19 Tháng 6 2017
Dear Kitten: Regarding friendship

Dear Kitten: Regarding friendship

hoặc
продолжительность: 1:40
Posted on 19 Tháng 6 2017
Mô tả
The elder cat keeps on explaining the rules of living in a house to the kitten. Today, a very important topic is on the agenda: friendship. It might seem so simple at the first glance, but friendship does have its own rules which the kitten must get to know.
Từ được đề xuất
as much as the next person - nhiều như người tiếp theo
to assume - chiếm lấy
be friends with - làm bạn với
be there - ở đó
because of - vì việv gì
a belly - bụng
a bum - không có thứ tự
a butt - báng súng
completely - ghép thành bộ
depth - hang sâu
a hint - bóng gió
in times of need - trong những lúc cần
it is time - đó là thời gian
a limit - biên khu
next door - nhà bên cạnh
to notice - chú ý đến
to point - bỏ dấu
present - bày tỏ
to render - báo cáo
to resuscitate - làm cho sống lại
spend - tiêu
unconscious - không biết
wake up - hoạt động lại
to warm - đun

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English