Some facts about the Declaration of Independence

bộ sưu tập: Lịch sử
Сложность:
Đã đăng 15 Tháng 8 2014
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 17 giây.
Mô tả
After watching this video, you will learn some new facts about the United States Declaration of Independence.
Từ được đề xuất
to adopt - chọn một nghề
to approve - chứng minh
to borrow - vay
to celebrate - chúc tụng
a charge - lời khuyến cáo
civil - thuộc về dân
to credit - tin
a deletion - đoạn văn bôi bỏ
to endow - cho
equal - như nhau
a footnote - ghi chú phần cuối
founding - căn cứ vào
to include - bao gồm
influential - có nhiều thế lực
largely - quảng đại
liberty - quyền đi lại
memorable - đáng ghi nhớ
minor - diển vai phụ
a nation - chung lịch sử
to offer - biếu
to prevent - có thể tránh
a printer - máy in
pursuit - sự đi tìm hạnh phúc
a reference - sự hỏi lại
a slave - nô lệ
slightly - khinh thị
to suggest - dẩn khởi
trade - nghề nghiệp
to tweak - mưu kế
to vote - bỏ phiếu