Devadasi: Transformation of the tradition

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 23 Tháng 3 2013
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 2 Phút. 52 giây.
Mô tả
Devadasis were girls who were given a special upbringing and who lived at temples in India. They used to dedicate themselves to serving their gods and mainly, to entertaining them with dancing.

Nowadays, devadasi's role has gone through significant changes.
Từ được đề xuất
to abolish - bải bỏ
ancient - xưa
a brothel - nhà chứa đĩ
a cockroach - con gián
to dedicate - dâng
to diminish - bớt
grotesque - buồn cười
a hooker - ghe buồm nhỏ
ingrain - làm biến đổi màu sắc
a link - nối
medieval - thuộc về trung cổ
a mistress - bà
prepubescent - giai đoạn trước
a priest - mục sư
sacred - bất khả xâm phạm
a slave - nô lệ
successful - có kết quả
a superstition - điều mê tín
a temple - chùa
an undercurrent - ảnh hưởng ngầm