1:5
Đã đăng 25 Tháng 9 2012
The Devil Wears Prada
(episode 1)

The Devil Wears Prada
(episode 1)

hoặc
продолжительность: 1:5
Posted on 25 Tháng 9 2012
Mô tả
A monologue from the film "The Devil Wears Prada" for those who adore Meryl Streep. And also a visual material for a manager on how to motivate a worker.
Từ được đề xuất
anyway - dầu thế nào đi nửa
chance - cơ hội
disappointing - không làm thỏa mản
an ethic - đạo đức
fat - béo
to hire - mướn người ở
impressive - cãm động
a magazine - kho chứa súng
of course - của tòa án
a resume - hồ sơ cá nhân
silly - điên
slender - búp măng
smart - lẹ làng
so-called - vì thế
speech - lời nói
stylish - hợp thời trang
turn out - đuổi người nào
to worship - sùng bái

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип