1:11
Đã đăng 9 Tháng 11 2014
Dogs song
hoặc
продолжительность: 1:11
Posted on 9 Tháng 11 2014
Mô tả
This is a playful, lively children's song about dogs.
Từ được đề xuất
playful - vui tươi
rude - thô sơ
sleepy - buồn ngũ
to throw - quăng
to wag - hay bông lơn
to walk - bắt người nào đi