3:4
Đã đăng 26 Tháng 5 2013
Những cách chết thật lãng nhách

Những cách chết thật lãng nhách

hoặc
продолжительность: 3:4
Posted on 26 Tháng 5 2013
рубрики:
Quảng cáo
Từ được đề xuất
a bait - mồi câu cá
a brand - gươm
a dryer - chất dầu làm khô sơn
dumb - câm
an edge - biên
a fork - cái chĩa
hair - lông
a helmet - bộ phận trên vành hoa
to hide - che
a kidney - hai người cùng một cánh
moose - một loại hưu
a nest - bộ đồ vật
a pet - cơn
to poke - xô
a rattlesnake - tiếng rung chuông của rắn
to scratch - bàn sơ qua một vấn đề
to sell - bán
to set - dọn bàn ăn
a stick - cán dù
a train - đoàn người đi sau hầu
a wasp - ong vò vẻ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип