Mysteries of Easter Island statues

bộ sưu tập: Nghiên cứu khu vực
Сложность:
Đã đăng 24 Tháng 8 2017
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 34 giây.
Mô tả
Moai are monolithic stone statues on Easter Island in the Pacific Ocean. More than 900 statues are currently known. It is believed that the statues were built by the aboriginal people of the island between 1250 and 1500, but there is no general consensus on how those were created and moved across the island.
Từ được đề xuất
astonishment - sự kinh dị
at one time - cùng một lúc
to bury - chôn
to carve - cắt
coherent - dính liền
to create - gây nên
difficult - khó
to discover - để thấy
to drag - bày lộn xộn
elongated - kéo dài ra
an expedition - chinh phạt
find out - đoán ra
to flourish - dùng những câu văn hoa
to imply - ám tàng
in fact - trong thực tế
an investigation - sự điều tra
make it clear - làm sáng tỏ
a maul - dùi
practical - tiện lợi
provided - thuộc về cho
quite - cũng ngần ấy
a replica - bản chép lại
strangely - kỳ dị
to transport - mối cảm kích
up to - lên đến
upright - cột gôn
volcanic - thuộc về hỏa diệm sơn
a waist - phần lưng