Ten facts about Albert Einstein
(part two)

Сложность:
Đã đăng 20 Tháng 5 2015
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 1 Phút. 35 giây.
Mô tả
This is part two of the video dedicated to the interesting facts about the prominent scientist Albert Einstein.
Từ được đề xuất
an aptitude - bẫm tính
to deport - đày đi
an ineptitude - không giá trị
to steal - ăn cắp
to tap - giùi cái lổ trên thùng
to unlock - mở khóa