3:59
Đã đăng 3 Tháng 4 2018
Bill Gates guesses grocery store prices

Bill Gates guesses grocery store prices

hoặc
продолжительность: 3:59
опубликовано 3 Tháng 4 2018
Mô tả
The Ellen DeGeneres Show is an American TV programme hosted by Ellen DeGeneres. She invites famous actors, singers, sportsmen to her studio, and sometimes sets up funny quizzes for them. In this video, the guest of Ellen's programme is Bill Gates, and he is going to guess grocery store prices for basic necessities.
Từ được đề xuất
a long time ago - một thời gian dài trước đây
an audience - bái kiến
a bag - bao
a bargain - khế ước giao kèo
costly - cao giá
do laundry - giặt quần áo
frozen - đong cứng lại
go with - đi với ai
in a row - trong một hàng
in good health - có sức khỏe tốt
an item - mục
lately - chậm trể
look at you - nhìn bạn kìa
student loan - khoản vay sinh viên
there's no danger of that - không có nguy hiểm gì
a treat - bữa tiệc