2:19
Đã đăng 4 Tháng 7 2017
Emoji news with James Corden

Emoji news with James Corden

hoặc
продолжительность: 2:19
Posted on 4 Tháng 7 2017
Mô tả
The Late Late Show with James Corden is an American late-night TV show on the CBS channel. It is hosted by the British actor, TV host, screenwriter and producer James Corden.
Emoji news is a section in which James demonstrates news headlines presented in emoji form, and asks the viewers to guess the meaning.
Từ được đề xuất
a bit - một chút
a little bit - một chút
a lot - rất nhiều
according to - đống ý vấn đề
allegedly - tánh quả quyết
a checkout - coi lại khi rời
come forth - đi ra
defence - bảo vệ
depressed - buôn bán trầm trệ
a divider - người chia
an eggplant - cà tím
an emoji - biểu tượng cảm xúc
familiar - quen
get out - đào tẩu
go-to - đi đến
grocery store - cửa hàng tạp hóa
have a look - có một cái nhìn
have a seat - có một chỗ ngồi
hither - đây
to place - đặt hàng
a report - thanh danh
take a turn - rẽ
user - người hay dùng
whereabouts - điều ấy

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English