3:22
Đã đăng 31 Tháng 3 2014
The Expert
(part one)

The Expert
(part one)

hoặc
продолжительность: 3:22
Posted on 31 Tháng 3 2014
Mô tả
This is a funny sketch video about how difficult it could be for an engineer, thinking in precise categories, to fit into the abstract corporate world.Part two of this video
Từ được đề xuất
amongst - giửa đám đông
aside - qua một bên
an asset - của cải
to assume - chiếm lấy
a blindness - mù mắt
to bring - dẩn dắt
to carry - mang
to consist - gồm có
to cross - đi qua
to enhance - nâng cao
exactly - chính xác
to explain - giải thích
hasty - sự đi gấp
to imply - ám tàng
impossible - khó làm được
to increase - tăng lên
initiative - phần chủ động
ink - mực
intangible - bất khả xâm phạm
a kindergarten - trường học của trẻ con
loyalty - lòng trung thành
a matter - chất
to maximize - đưa lên
an objective - sự nhận xét theo khách quan
an opinion - sự coi mạch
parallel - song song
a penetration - sự hiểu rỏ
perpendicular - đứng
plain - phân minh
principle - mối khởi đầu
pursuit - sự đi tìm hạnh phúc
a quarrel - dao cắt hột xoàn
to relate - ăn khớp nhau
to related - có dính dáng
to require - cần dùng
to rush - áp vào
to share - chia
to simplify - làm cho đơn giản
simultaneously - đồng thời
solely - cô độc
strategic - thuộc về chiến lược
strictly - nghiêm khắc
suffering - đầy đủ
to suppose - giả sử
a target - bia để bắn
a task - công việc
transparent - hiển nhiên
to waste - làm hao mòn

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English