2:40
Đã đăng 23 Tháng 1 2014
Magic of the Fibonacci numbers
(part two)

Magic of the Fibonacci numbers
(part two)

hoặc
продолжительность: 2:40
Posted on 23 Tháng 1 2014
Mô tả
One day, professor Arthur T. Benjamin decided that mathematics is not that boring as almost everyone thinks. Having decided so, he wrote a book called "The Joy of Mathematics". And then he also started giving speeches to entertain the audience. In this video, he is going to share his thoughts about the Fibonacci numbers.
Từ được đề xuất
add up to - thêm lên đến
and so on - và như vậy
application - đơn xin việc làm
an area - bề mặt
base - diêm cơ
to calculate - làm cho thích hợp
calculation - bài toán
check out - đang trả phòng
clearly - thông suốt
correctly - sửa chửa
to discover - để thấy
to divide - chia
to draw - lôi ra
equal - như nhau
an equation - sự bằng nhau
to fascinate - làm mê
figure out - đếm
to generate - sanh ra
height - cao
inside - ở trong
on the one hand - một mặt
on the other hand - Mặt khác
a pattern - khuôn
a ratio - tỉ lệ
a rectangle - hình chữ nhựt
satisfying - nghe theo
simple - đơn giản
solve for - giải quyết cho
square - vuông
squared - gạch vuông
to summarize - tóm lại
to understand - hiểu

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип