2:5
Đã đăng 7 Tháng 9 2016
William Shakespeare’s Idioms
(part 6)

William Shakespeare’s Idioms
(part 6)

hoặc
продолжительность: 2:5
Posted on 7 Tháng 9 2016
Mô tả
As you know, William Shakespeare enriched the English language, adding to it not only new words but also many new expressions. In this series of videos, you will learn some of the idioms that appeared in the language thanks to Shakespeare, and this time you will get to know the phrase "forever and a day".
Từ được đề xuất
confused - bối rối
forever and a day - mãi mãi và một ngày
to happen - đến
honest - thanh liêm
look for - tìm kiếm
near to - gần với
a play - chơi
to pretend - giả cách
a priest - mục sư
a rehearsal - câu chuyện kể lại
to rehearse - diển thử
a servant - đầy tớ
a shrew - đàn bà hay rầy la
so that - có thể
sufficient - đầy đủ
to tame - trở nên lạt lẽo
that is why - đó là lý do tại sao
true - không bằng phẳng
a tutor - dạy người nào
a witness - chứng tỏ