0:58
Đã đăng 27 Tháng 1 2014
These Strange Fungi

These Strange Fungi

hoặc
продолжительность: 0:58
Posted on 27 Tháng 1 2014
Mô tả
Many people are still not sure what fungi are. Someone thinks of them as a plant, and someone considers them a living organism. This short video offers some information about fungi's ability to develop even in what seems to be the most adverse living conditions.
рубрики:
Tự nhiên
Từ được đề xuất
to absorb - hấp thụ
to allow - chuẫn hứa
to attract - kéo lại
a cockroach - con gián
a creature - bộ hạ
to enhance - nâng cao
fungus - bướu xùi
to inherit - thừa hưởng
meantime - trong khi ấy
mushroom - nhổ nấm
a mutation - sự biến chuyển
a myth - chuyện thần thoại
a radiation - sự bức xạ
a shield - cái khiên
spherical - có hình cầu
to thrive - lớn lên
treatment - điều trị