2:2
Đã đăng 3 Tháng 4 2013
Introducing Google Nose

Introducing Google Nose

hoặc
продолжительность: 2:2
Posted on 3 Tháng 4 2013
Mô tả
This is an April 1 joke by Google, in which a new revolutionary search engine, Google Nose, is announced.
Từ được đề xuất
to align - dàn trận
to amass - chất chung lại
to announce - thông tri
auditory - thính giả
a convergence - đồng qui
a decade - bộ mười cuốn
to enable - cho phép
a flagship - tàu có treo cờ
a ghost - ma
incredibly - vô cùng
to intersect - cắt giao điểm với nhau
a nook - chỗ lõm vào
olfactory - khứu giác
to overlook - xoay ra
particular - riêng
a tomb - mộ