1:41
Đã đăng 31 Tháng 3 2016
Game of Thrones – Trailer
(season 6)

Game of Thrones – Trailer
(season 6)

hoặc
продолжительность: 1:41
Posted on 31 Tháng 3 2016
Mô tả
Trailer of the sixth season of the series "Game of Thrones", which airs on April 24, 2016.
рубрики:
Trailer
Từ được đề xuất
to choose - chọn
desire - ao ước
an empire - chủ quyền
a fighter - chiến đấu cơ
flame - ánh sáng chói
to matter - có quan hệ
not much of a - không nhiều
on fire - cháy
to order - cho toa
to overthrow - lật đổ
poor - đáng thương
powerless - không có quyền hạn
step aside - tránh sang một bên
take from - Lấy từ
terrifying - làm khủng khiếp
the only one - thứ duy nhất
victory - sự thắng trận
violence - sự mãnh liệt
wicked - hung ác

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип