4:46
Đã đăng 18 Tháng 10 2013
Learning grammar without rules
(part 2)

Learning grammar without rules
(part 2)

hoặc
продолжительность: 4:46
Posted on 18 Tháng 10 2013
Mô tả
A video in which Seal tells how to learn vocabulary properly. He intentionally speaks very slowly and clearly, so that his speech would be comprehensible even for beginners.
рубрики:
English with Seal
Từ được đề xuất
basic - căn bản
catch on - có kết qủa
catch up - đồ chấm có chất cà chua
communication - thông tin
to decide - xử đoán
to describe - miêu tả
an exception - bỏ ra
to explain - giải thích
fall out - ngã ra ngoài
a fashion - cách làm
future - tương lai
hard - siêng năng
natural - bẩm sinh
to read - đoán
rule - điều lệ
sometimes - đôi khi
to stop - thôi
truth - chân lý
understands - hiểu

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип