1:47
Đã đăng 18 Tháng 11 2015
Gray whales off the coast of Mexico

Gray whales off the coast of Mexico

hoặc
продолжительность: 1:47
Posted on 18 Tháng 11 2015
Mô tả
Tourists sailing along Mexico's coast managed to get maximally close to grey whales.
рубрики:
Đại dương
Từ được đề xuất
to allow - chuẫn hứa
to arrive - xảy đến
calf - bắp chân
a creature - bộ hạ
curious - ham biết
to enjoy - ham
feeding ground - nền cho ăn
a female - nữ
gentle - cao qúy
hands-on experience - kinh nghiệm thực hành
lucky - gặp vận may
majestic - oai nghiêm
to migrate - đi
off the coast - ngoài bờ biển
to perform - làm
to pet - nưng niu
to resist - chống cự
a whale - cá ông

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English