2:32
Đã đăng 30 Tháng 6 2018
Teaching math lessons using kites

Teaching math lessons using kites

hoặc
продолжительность: 2:32
Posted on 30 Tháng 6 2018
Mô tả
Winfred Randolph Lowe, a retired geometry teacher promotes this branch of mathematics to brand new heights. About twenty years ago, he became interested in making kites, and now he manages to find some common points between his hobby and science.
Từ được đề xuất
as ... as possible - càng ... càng tốt
a classroom - lớp học
to combine - liên minh
common - chung
complicated - phức tạp thêm
a creature - bộ hạ
a denominator - mẫu số
a desk - bàn để thâu tiền
to determine - đến kỳ
to figure - tượng trưng
a fraction - miếng nhỏ
given - có khuynh hướng
a kite - chim ó
let go - hảy bước tiến tới
never look back - không bao giờ nhìn lại
nowadays - đời nay
plug something into - cắm cái gì đó vào
reach - đưa ra
relationship - quan hệ thân tộc
to retire - lui binh
string - dây chỉ
take advantage of - tận dụng lợi thế của
to travel - đi du hàng
whole - bình an vô sự

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English