Halsey — Sorry

bộ sưu tập: Nhạc pop
Сложность:
Đã đăng 8 Tháng 6 2018
Chia sẻ:
hoặc
Thời lượng video: 3 Phút. 52 giây.
Mô tả
Sorry is a song by American singer Halsey, released on her second album Hopeless Fountain Kingdom in 2017. It was recorded by Halsey and Greg Kurstin, with the latter becoming song's producer as well.
Từ được đề xuất
be sorry - xin lỗi
blind - đui
to break - bẻ gảy
change one's mind - thay đổi tâm trí
to fail - đánh rớt
fall in love - say mê
ignorance - dốt nát
it seems - dường như
jewelry - đồ châu báu
leave behind - bỏ quên lại
a lover - người ham thích
mean - bậc trung
to miss - hỏng
to realize - hiểu rỏ việc gì
run away - chạy trên đường
to strike - soi qua
tear open - xé để mở
to treat - đãi
try on - thử quần áo
unknown - không biết